Chính sách bảo mật

Workevo (chúng tôi) điều hành trang web https://www.workevo.vn (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các quyết định của bạn với các dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn với mục đích cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bạn có thể truy cập tại https://www.workevo.vn

Định nghĩa

 • Dịch vụ

  Dịch vụ là trang web https://www.workevo.vn được điều hành bởi Workevo

 • Dữ liệu cá nhân

  Personal Data means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).

 • Dữ liệu sử dụng

  Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lần truy cập trang).

 • Cookies

  Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (Dữ liệu cá nhân trực tuyến). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ, tiểu bang, tỉnh, mã bưu chính / bưu điện, thành phố
 • Cookie và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (Dữ liệu sử dụng). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập, thời gian dành cho các trang đó, định danh thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu Theo dõi & Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và chúng tôi giữ một số thông tin nhất định.
Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm định danh duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như beacon, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể cài đặt để trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

 • Cookie phiên. Chúng tôi sử dụng Cookie phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookies ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn và cài đặt của bạn.
 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Workevo sử dụng dữ liệu thu thập cho các mục đích khác nhau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi với dịch vụ của chúng tôi
 • Cho phép bạn sử dụng các tính năng tương tác của Dịch vụ khi cần
 • Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp các phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
 • Theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
 • Cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi có dựa theo những gì bạn đã mua hoặc hỏi, trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại những Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến – và được duy trì trên – các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu Cá nhân sang Việt Nam và xử lý dữ liệu đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách Quyền riêng tư này và việc bạn gửi thông tin, thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển chuyển dữ liệu.

Workevo sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách Bảo mật này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Workevo có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Workevo
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
 • Bảo vệ hành vi chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại được chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) [Chỉ dành cho Người dân Khu vực kinh tế châu Âu (EEA)]

Nếu bạn là công dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, phù hợp với luật hiện hành, để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo vệ. Những biện pháp đó bao gồm việc sử dụng các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn để bảo vệ việc chuyển dữ liệu ra bên ngoài EEA nhằm thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn sửa, sửa đổi, xóa hoặc giới hạn việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn được thông báo về các Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ hay nếu bạn muốn xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Quyền truy cập. cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn.
 • Quyền cải chính. Bạn có quyền sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 •  Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 •  Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 •  Quyền chuyển đổi dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp một bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, dễ đọc bằng máy và thường được sử dụng.
 •  Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào vì Termsfeed phụ thuộc vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính trước khi đáp ứng các yêu cầu trên.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân thuộc bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi (Nhà cung cấp Dịch vụ), thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ, để thực hiện các dịch vụ liên quan hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google Analytics

  Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập của trang web. Google sử dụng dữ liệu đã được thu thập để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Những Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo trên hệ thống quảng cáo của riêng mình.

  Bạn có thể từ chối cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

  Để biết thêm thông tin bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản và quyền riêng tư của Google: http://www.google.com/intl/en/polaho/privacy/

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất cứ ai dưới 16 tuổi (“Trẻ em”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi với chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo Mật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày hiệu lực trên đầu Chính sách Bảo mật.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo Mật định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách Bảo Mật có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: hi@workevo.com.