Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Workevo.vn, Trang web và Dịch vụ cung cấp bởi Workevo (“Workevo”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi”). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này (các Điều khoản, Điều khoản và Điều kiện) một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web https://www.workevo.vn và tuân thủ theo Thỏa thuận sử dụng này (“Thỏa thuận”), tất cả các chính sách và hướng dẫn được cung cấp trong tài liệu tham khảo này. Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản thì bạn không thể truy cập Dịch vụ.
Nếu bạn đang sử dụng Trang Web hoặc Dịch vụ trên cơ sở của bất kỳ cơ quan nào, bạn hãy bảo đảm rằng bạn được ủy quyền chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho cơ quan và thực thể đó, trong trường hợp họ đồng ý bồi thường cho bạn và Workevo khi vi phạm các Điều khoản này.

1. Tài khoản


Khi bạn tạo một tài khoản với Workevo, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhập mới nhất. Hành động trái ngược sẽ cấu thành vi phạm Điều khoản, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức trên Dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho mọi hoạt động sử dụng mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn thuộc Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba.
Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thấy bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Liên kết với bên thứ ba


Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Workevo.
Workevo không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Bạn nên chấp nhận và đồng ý rằng Workevo sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại gây ra hoặc bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.
Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập từ.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu bạn vi phạm Điều khoản.
Tất cả các điều khoản của Điều khoản này mà theo bản chất của chúng nên tồn tại hay chấm dứt sẽ tồn tại hay chấm dứt. Bao gồm, nhưng không giới hạn như điều khoản quy định quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.
Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm Điều khoản.
Khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ hết hiệu lực. Nếu bạn muốn ngưng tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ.
Tất cả các điều khoản của Điều khoản này mà theo bản chất của họ nên tồn tại hoặc chấm dứt sẽ tồn tại hoặc chấm dứt. Bao gồm, nhưng không giới hạn như điều khoản quy định quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

Luật chi phối


Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam, mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.
Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi một tòa án, điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế mọi thỏa thuận trước đây (mà chúng tôi có thể có) về Dịch vụ.

Thay đổi


Chúng tôi bảo lưu quyền hạn, theo quyết định riêng, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới có hiệu lực. Những yếu tố cấu thành một sự thay đổi vật chất sẽ theo quyết định riêng của chúng tôi.
Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: hi@workevo.com.